Zásady ochrany osobných údajov

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii spoločných prevádzkovateľov Očného centra Dr. Böhma, Očnej ambulancie Dr. Böhma Pezinok, Očnej ambulancie Dr. Böhma Senec a očných optík Dr. Böhma Bratislava a Pezinok aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov.  

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať. Zásady sú určené našim pacientom a zákazníkom, ktorí sa prihlásili na odber newsletrov prostredníctvom webového sídla spoločných prevádzkovateľov, súťažiacich, osoby, ktoré spoločných prevádzkovateľov kontaktovali. Zásady, ktoré nadväzujú na Všeobecné obchodné podmienky, sú zamerané aj na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, a podobne) a využívanie súborov cookies.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pre fyzické osoby (ďalej len „dotknutá osoba“), ktorých osobné údaje spracúvame v súvislosti s poskytovaním našich služieb, pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

1)   SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA

Spoloční prevádzkovatelia uzatvorili medzi sebou zmluvu podľa čl. 26 Nariadenia, kde určili účely a prostriedky spracúvania. Transparentne určili svoje príslušné zodpovednosti za plnenie povinností podľa tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o vykonávanie práv dotknutej osoby, a svoje povinnosti poskytovať informácie uvedené v článkoch 13 a 14. 

Spoločný prevádzkovateľ č. 1: Siloe s.r.o. so sídlom na adrese Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava, IČO: 35787643, DIČ: 2021531776 

Spoločný prevádzkovateľ č. 2:  OPTIKA MEDIOR .s.r.o. so sídlom na adrese Sládkovičova  1, Bratislava 811 06, IČO: 46 944 826 

Spoločný prevádzkovateľ č. 3:  Očná ambulancia Pezinok, s.r.o. so sídlom na adrese Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava, IČO: 35954264 DIČ: 2022059116

ďalej len „spoloční prevádzkovatelia“.

 

2)   SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie údajov spoločnými prevádzkovateľmi je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky spracúvania, najmä na základe:

 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 

 

3)   ZODPOVEDNÁ OSOBA 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnými prevádzkovateľmi Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: dpo@bohm.sk

Adresa sídla kontaktu na spoločných prevádzkovateľov je kontakt na spoločného prevádzkovateľa čl. 1: Siloe s.r.o. so sídlom na adrese Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava, IČO: 35787643, DIČ: 2021531776.

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločných prevádzkovateľov uveďte na obálku text „GDPR – zodpovedná osoba“.

 

4)   IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA: 

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú spoloční prevádzkovatelia:

Spoločný prevádzkovateľ č. 1: Siloe s.r.o. so sídlom na adrese Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava, IČO: 35787643, DIČ: 2021531776

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: , Vložka č. 21665/B

Spoločný prevádzkovateľ č. 2:  OPTIKA MEDIOR .s.r.o. so sídlom na adrese Sládkovičova  1, Bratislava 811 06, IČO: 46 944 826 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: , Vložka č. 86836/B: 

Spoločný prevádzkovateľ č. 3:  Očná ambulancia Pezinok, s.r.o. so sídlom na adrese Mládežnícka 12, 841 10 Bratislava, IČO: 35954264 DIČ: 2022059116

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu, Oddiel: , Vložka č.37498/B:

Vaše osobné údaje získavajú a ďalej spracúvajú spoloční prevádzkovatelia, ktorí zodpovedajú za správnosť a zákonnosť spracúvania. Voči spoločným prevádzkovateľom si môžete ako dotknutá osoba uplatniť práva, ktoré sú uvedené nižšie. 

 

5)   OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú len také osobné údaje, na základe ktorých vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov. 

Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.  

Spoloční prevádzkovatelia vyhlasujú, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Spoloční prevádzkovatelia zabezpečujú ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu. 

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností spoločných prevádzkovateľov vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný spoločnými prevádzkovateľmi alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie; Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami, 
 • transakčné údaje, ktorými sa rozumejú údaje o prijatých a odoslaných platbách, 
 • údaje z komunikácie a interakcie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z používania webovej aplikácie, údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest, 
 • reklamačné údaje, ktorými sa rozumejú údaje obsiahnuté vo vašej reklamácii,
 • marketingové údaje, ktorými sa rozumejú údaje, ktoré sa o vás zobrazujú na našich fun pages na sociálnych sieťach, súbory cookies, ako aj údaje o vašich preferenciách, ktoré sa týkajú personalizovaných marketingových ponúk.

 

6)   ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb alebo súvisia s poskytovaním našich služieb. 

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

Prehľad účelov, právnych základov, lehôt a príjemcov.

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
Starostlivosť o zákazníkov, zasielanie odpovedí a informovanie dotknutých osôb o spôsobe vybavenia vzneseného podnetu, nápadu, otázky, pripomienok (spoloční prevádzkovatelia majú oprávnený záujem spracúvať osobné údaje fyzických osôb (zákazníkov, pacientov) za účelom vybavenia podnetov zákazníkov zaslaných prostredníctvom formulára na webovom sídle, pošty alebo elektronickej pošty. Ide  prevažne o zasielanie odpovedí a informovanie dotknutých osôb o spôsobe vybavenia vzneseného podnetu, nápadu, otázky, pripomienok. Osobné údaje poskytuje zákazník dobrovoľne a slúžia na identifikáciu zákazníka a na priradenie konkrétneho podnetu k zákazníkovi, ktorý ho odoslal a následné zaslanie odpovede na jeho podnet. Osobné údaje zákazníkov sú spracúvané a uchovávané elektronicky.) spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ  1 rok odo dňa doručenia dotazu Súd, orgány činné v trestnom konaní a iné  subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
Zasielanie newsletterov (zasielanie informácií o novinkách emailom) osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 3 roky od  udelenia súhlasu Spoločnosť zabezpečujúca marketingovú agendu, súd, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
Spracovanie agendy pri súťažiach  osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 6 mesiacov odo dňa skončenia súťaže, prípadne iná uvedená v štatúte konkrétnej súťaže Súd, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege

 

V prípade firemného profilu na Facebooku  ide o spoločných prevádzkovateľov so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 2 Dublin, Írsko

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
Propagácia (priamy i nepriamy marketing) a ponuka tovarov a služieb na sociálnych sieťach, komunikácia s klientmi a potenciálnymi klientmi spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (prípadne v rámci predzmluvných vzťahov) Počas poskytovania služieb subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona

 

Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu. V tomto prípade spoloční prevádzkovatelia podnikajú také kroky, aby vplyv na vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločných prevádzkovateľov a vašim súkromím.

 

7)   AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA  

Spoloční prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

 

8)   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov. 

V rámci personálnej štruktúry spoločných prevádzkovateľov oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba spoločnými prevádzkovateľmi poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi spoločných prevádzkovateľov a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov. 

Spoloční prevádzkovatelia deklarujú, že dodržiavajú zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúvajú iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel. 

Pri spracúvaní osobných údajov spoločných prevádzkovateľov postupujú v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Spoloční prevádzkovatelia posudzujú a priebežne vyhodnocujú, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov spoločných prevádzkovateľov. 

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov spoločných prevádzkovateľov, resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch externej spoločnosti 

Organizačné opatrenia tvorí súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov spoločných prevádzkovateľov. Interné predpisy spoločných prevádzkovateľov sa považujú za dôverné.

 

9)   PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri
Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. 

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:
poskytovatelia serverových služieb,
poskytovatelia programátorských služieb,
poskytovatelia právnych služieb,
poskytovatelia služieb nevyhnutých na prevádzku webového sídla.

Orgány poverené výkonom dohľadu
V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv:
V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv. 

Orgány verejnej správy:
Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:
Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audítorská spoločnosť, archív, a iné. 

 

10)   DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

 

11)   PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB 

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločným prevádzkovateľom poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje vám takto spoloční prevádzkovatelia nemôžu sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosti spoloční prevádzkovatelia, podliehajú,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoloční prevádzkovatelia nemajú povinnosť vymazať vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoloční prevádzkovatelia, podliehajú, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločným prevádzkovateľom,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov 
Máte právo na základe žiadosti o blokáciu vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 1. obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 2. ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 3. potrebujete vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločných prevádzkovateľov, prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami. 

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoloční prevádzkovatelia môžu osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 1. na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, 
 2. na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 3. z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu, 
 4. so súhlasom dotknutej osoby. 

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoloční prevádzkovatelia o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informujú. 

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme vaše osobné údaje preniesli od spoločných prevádzkovateľov, k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy
 2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu dpo@bohm.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločností Siloe, s.r.o. (Očné centrum Dr. Böhma, Astrova 2/A, 821 01 Bratislava).

Po doručení námietky vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 1. ak spoloční prevádzkovatelia preukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo 
 2. ak sa preukáže, že vaše osobné údaje spoloční prevádzkovatelia potrebujú na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. 

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnými prevádzkovateľmi,
 2. povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoloční prevádzkovatelia podliehajú a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Právo na odvolanie súhlasu podľa čl. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na právnom základe, ktorým je váš súhlas, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Súhlas možno odvolať za rovnakých podmienok, akým bol udelený. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať aj nasledujúcimi spôsobmi:

 1. e-mailovou správou zaslanou na adresu dpo@bohm.sk,
 2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločného prevádzkovateľa č. 1 Siloe, s.r.o., Očná ambulancia Pezinok, s.r.o. a  OPTIKA MEDIOR .s.r.o. s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke. 

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (napríklad súťaže).

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 4826/12
820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 2 3231 3214 
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Uplatnenie vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
Spoloční prevádzkovatelia poskytnú informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie sú spoloční prevádzkovatelia povinné poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoloční prevádzkovatelia tým predchádzajú neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu vašich práv neoprávnenou osobou. 

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. osobne v sídle spoločného prevádzkovateľa č. 1 Siloe, s.r.o. (Očné centrum Dr. Böhma, Astrova 2/A, 821 01 Bratislava),.
 2. poštou,
 3. emailom zaslaným na adresu dpo@bohm.sk

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo na recepcii spoločného prevádzkovateľa č. 1 Siloe, s.r.o. (Očné centrum Dr. Böhma, Astrova 2/A, 821 01 Bratislava). Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti. 

 

12)   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Spoloční prevádzkovatelia si vyhradzujú právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. 

Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke spoločných prevádzkovateľov. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov spoločných prevádzkovateľ si svoju informačnú povinnosť splnia tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejnia upozornenie. 

Týmto Zásadami vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu dpo@bohm.sk

V Bratislave dňa 01.01.2020